سیستم اطلاعات دیسپاچینگ منطقه ای برق
AOCIS

با توجه به گستردگی شبکه انتقال کشور این شبکه به مناطق کوچکتری تقسیم شده است تا کنترل بار و ولتاژ هر منطقه‌ تحت نظر دیسپاچینگ ملی به صورت غیر متمرکز انجام گیرد. همچنین بخشی از اختیارات دیسپاچینگ ملی به عنوان مثال در مورد نیروگاه های زیر 100 مگاوات به دیسپاچینگ های منطقه ای تفویض شده است.
هدف از سیستم اطلاعات دیسپاچینگ منطقه ای، مکانیزاسیون و یکپارچه سازی داده ها و فرایندهای کنترل شبکه بر اساس شرح وظایف این دیسپاچینگ ها می باشد. برخی از ویژگی های این نرم افزار عبارت اند از:

بازگشت به پروژه ها