سیستم اطلاعات تجمیع بودجه صنعت برق
BIS

بودجه صنعت برق از حوزه های مختلف مانند تولید، انتقال، توزیع، فناوری اطلاعات و ... تشکیل شده است. شرکت های صنعت برق بودجه پیشنهادی خود را در هریک از حوزه های مرتبط در زمان معینی از سال آماده می کنند و بودجه تهیه شده فرایند مشخصی را جهت تایید و تصویب طی می نماید. اجزای مختلف بودجه از شرکت های مختلف پس از تجمیع در کنار یکدیگر بودجه صنعت برق را تشکیل می دهند که شامل اطلاعات متعدد و مفصلی است، از جمله: نرم افزار سیستم اطلاعات تجمیع بودجه صنعت برق، محیط الکترونیکی اجرای این فرایند را بصورت کاملا مکانیزه و بدون کاغذ فراهم نموده است.

بازگشت به پروژه ها