سیستم اطلاعات گزارش های مالی و تلفیقی صنعت برق
CIS

اطلاعات مالی از سوی شرکتهای زیر مجموعه صنعت برق شامل شرکتهای برق منطقه ای، شرکتهای توزیع برق، شرکتهای مدیریت تولید برق و ... در مقاطع زمانی مختلف تهیه شده و به دفتر تلفیق و اطلاعات مالی شرکت توانیر می رسد و در این دفتر مورد پردازش و کنترل قرار می گیرد. این اطلاعات شامل آیتم های متعددی است، از جمله: نرم افزار سیستم اطلاعات مالی و تلفیقی صنعت برق ، محیط الکترونیکی اجرای این فرایند را بصورت کاملا مکانیزه و بدون کاغذ فراهم نموده است.

بازگشت به پروژه ها