سیستم اطلاعات تولید پراکنده
DGIS

تولید پراکنده اگرچه مفهومی نوین در ادبیات اقتصادی صنعت برق است ولی ماهیت آن چندان جدید نیست. تولید پراکنده یا نامتمرکز به تولید برق از منابع کوچک انرژی گفته می شود. در بسیاری از موارد واحدهای تولید پراکنده، انرژی الکتریکی را در همان محل مصرف یا نزدیکی آن تولید می کنند. علاوه بر آن می توانند به تصحیح ولتاژ در شبکه کمک کنند. از لحاظ اقتصادی از آنجا که تاسیس مولدهای پراکنده نیازمند سرمایه کمتری نسبت به مولدهای بزرگ است، طرح تولید پراکنده بستر مناسبی برای جلب مشارکت بخش خصوصی می باشد.
در کشور ما طرح تولید پراکنده از سال 1387 آغاز به کار نموده است و درحال حاضر ده ها مولد از این دست در سراسر کشور نصب گردیده است.
نرم افزار سیستم اطلاعات تولید پراکنده کلیه مراحل ورود اطلاعات مولدها، ثبت ضرایب فنی و اقتصادی، دریافت اطلاعات کنتور های انرژی، تولید صورتحساب و انجام محاسبات انرژی، فنی و ریالی را با توجه به آیتم های قراردادی پوشش می دهد. برخی از امکانات این نرم افزار عبارت است از:

بازگشت به پروژه ها