سیستم اطلاعات برآورد بار و انرژی
ELFIS

برنامه ریزی بلند مدت سیستم های انرژی الکتریکی، در اولین گام نیازمند داشتن اطلاعات کاملی از مصرف انرژی و روند رشد آن می باشد. از آنجا که انرژی الکتریکی قابل ذخیره سازی نیست و میزان تولید و مصرف انرژی در شبکه برق در هر لحظه با هم مساوی است برآورد میزان حداکثر بار مصرفی نیز از اهمیت خاصی برخوردار است. بنا بر این هرگونه تصمیم گیری در بخش های تولید، انتقال و توزیع برق منوط به دانستن میزان انرژی و بار مورد تقاضا در بخشهای مختلف کشور و در مقاطع زمانی مختلف خواهد بود.
در نرم افزار سیستم اطلاعات برآورد بار و انرژی، داده های آماری سال های گذشته توسط شرکت های برق منطقه ای و شرکت های توزیع برق وارد می شود و امکان برآورد داده های سال های بعدی فراهم می گردد و بر اساس داده های وارد شده و محاسبه شده، گزارش های متنوعی در سطوح مختلف تقسیمات جغرافیایی از یک دهستان تا کل کشور تولید می گردد.
اطلاعات این سیستم، شامل طیف متنوعی از داده های انرژی و بار را از قبیل بارهای شهری و روستایی، بار چاه های کشاورزی، بارهای صنعتی از صنایع کوچک تا صنایع عمده را شامل می گردد.

بازگشت به پروژه ها