سیستم اطلاعات تراز تولید و مصرف برق کشور
EPBS

صنعت برق و توسعه آن نقش غیر قابل انکاری در روند توسعه ملی دارد و به همین دلیل برنامه ریزی بلند مدت آن از اهمیت خاصی برخوردار است. یکی از ابزارهای مهم برنامه ریزی و کنترل توسعه صنعت برق، محاسبه تراز تولید و مصرف آن است که بصورت مستمر برای سالهای آینده و معمولاً برای دوره های ده ساله یا بیست ساله صورت میگیرد. بر اساس این محاسبات مشخص می گردد که آیا برنامه ریزی های انجام شده برای تأمین تولید، پاسخگوی رشد مصرف در هر یک از سالهای آتی خواهد بود یا خیر.
نرم افزار سیستم تراز تولید و مصرف برق کشور بر مبنای فوق تهیه شده و قادر است تراز تولید و مصرف در فصول چهارگانه برای شرایط بار حداقل، حد اکثر و متوسط محاسبه نماید. در این سیستم می توان محاسبات را بر اساس قدرت نامی، قدرت عملی و یا قدرت قابل تولید واحدها تنظیم نمود.
محاسبات این سیستم می تواند در سطح استان، برق منطقه ای، محدوده دیسپاچینگ و یا کل کشور انجام پذیرد و پارامترهای مختلفی مانند روش تأمین اعتبار (دولتی یا غیر دولتی)، قطعیت ورود واحدهای نیروگاهی به مدار، ضریب قابلیت دسترسی، ذخیره ثابت و مانند آن در مراحل محاسبات آن قابل استفاده است. هم چنین می توان تبادلات خارجی (صادرات و واردات برق) را نیز در محاسبات دخالت داد.
از ویژگی های این سیستم می توان به توانایی استفاده از سناریو های متعدد اشاره نمود. از آنجا که شرایط آینده بصورت دقیق قابل تعیین نیست، می توان سناریو های مختلفی بر اساس شرایط متفاوت در نظر گرفت و برای هریک داده های مخصوص خود را در سیستم ثبت نمود. در هریک از این سناریو ها می توان گزارش های مربوط به آن را تهیه نمود.

بازگشت به پروژه ها