سیستم اطلاعات بودجه تولید صنعت برق
GMBS

یکی از حوزه های مهم بودجه ریزی صنعت برق، حوزه تولید است. شرکت های مدیریت تولید برق بودجه پیشنهادی خود را در زمان معینی از سال آماده می کنند و بودجه تهیه شده فرایند مشخصی را جهت تایید و تصویب طی می نماید. اجزای مختلف بودجه از شرکت های مختلف پس از تجمیع در کنار یکدیگر بودجه تولید در صنعت برق را تشکیل می دهند که شامل اطلاعات متعددی است، از جمله: نرم افزار سیستم اطلاعات تولید صنعت برق، محیط الکترونیکی اجرای این فرایند را بصورت کاملا مکانیزه و بدون کاغذ فراهم نموده است.

بازگشت به پروژه ها