سیستم اطلاعات تولید برق حرارتی
PGIS

شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی مسئولیت ساماندهی فعالیت های تصدی دولت در زمینه تولید نیروی برق حرارتی متصل به شبکه انتقال و فوق توزیع برق کشور، راهبری شرکتهای زیر مجموعه و برنامه ریزی، مدیریت توسعه و بهره برداری از نیروگاههای یاد شده در چارچوب سیاست های وزارت نیرو و تسهیل مشارکت بخش غیر دولتی در تولید برق حرارتی را برعهده دارد. در این راستا و در جهت جمع آوری، دسته بندی، پردازش و گزارشگیری اطلاعات لازم، سیستم اطلاعات تولید برق حرارتی کشور طراحی و پیاده سازی شده است.
فاز اول این سیستم، اطلاعات پایه و فنی واحدهای حرارتی سراسر کشور است که در پایگاه داده این سیستم جمع آوری شده و قابل بروز آوری و گزارش گیری می باشد.
فاز دوم این سیستم، عبارت از زیرسیستم انرژی و سوخت می باشد که شامل آیتم های اطلاعاتی انرژی تولید شده و سوخت تحویلی و مصرفی واحدهای حرارتی بصورت روزانه و تولید گزارش های مربوطه است.
فاز سوم، زیر سیستم حوادث نیروگاهی است که اطلاعات کلیه خروج ها و محدودیت های واحدهای حرارتی را از سیستم اطلاعات دیسپاچینگ ملی (SCCIS) دریافت نموده و گردش کار مشخصی را برای هریک برقرار می نماید. نیروگاه ها موظفند طی این گردش کار، توضیحات لازم در مورد حادثه ایجاد شده را اعلام نمایند که با توضیحات کارشناسان شرکت برق حرارتی تکمیل گردیده و مبنای گزارشگیری های بعدی می باشد.

بازگشت به پروژه ها