سیستم گزارش ساز اطلاعات شبکه برق
PGRS

تهیه و ارائه گزارش های آماری درست و به موقع به دستگاه های ذیربط از مهم ترین نیازهای عملیاتی ستادی صنعت برق می باشد. با توجه به اینکه صنعت برق صنعتی استراتژیک، حیاتی و زیربنایی است، گزارش های آن از اهمیت بالایی برخوردار است. در این راستا سیستم گزارش ساز اطلاعات شبکه برق امکان طراحی و تولید گزارش های مختلفی را ارائه می نماید. این گزارش ها می توانند بصورت یک گزارش کلی پارامتریک با پارامتر های متعدد و متنوع باشند و یا گزارش های دلخواهی باشند که بر اساس الگوی ارائه شده تولید می گردند.
در حال حاضر بیش از سیصد مدل گزارش در قالب گزارش پارامتریک یا الگو دار از این سیستم قابل تهیه می باشد. این گزارش ها آیتم های اطلاعات متنوعی را شامل می گردد، ازجمله:
1) گزارش های تولید
2) گزارش های مصرف، تبادل و نیاز مصرف
3) گزارش های تبادلات داخلی
4) گزارش های تبادلات برون مرزی
5) گزارش های پایایی
6) گزارش های صنایع عمده
7) گزارش های سدها
8) گزارش های محدودیت
9) گزارش های مصرف سوخت
10) گزارش های فرکانس
11) گزارش های لحظه پیک روز و شب
12) گزارش های خاموشی و محدودیت

بازگشت به پروژه ها