سیستم اطلاعات بودجه IT صنعت برق
PMIS

یکی از حوزه های بودجه ریزی صنعت برق، حوزه فن آوری اطلاعات است. شرکت های مختلف صنعت برق، بودجه پیشنهادی خود را در این حوزه در زمان معینی از سال آماده می کنند و بودجه تهیه شده فرایند مشخصی را جهت تایید و تصویب طی می نماید. اجزای مختلف بودجه از شرکت های مختلف پس از تجمیع در کنار یکدیگر بودجه فن آوری اطلاعات صنعت برق را تشکیل می دهند که شامل اطلاعات متعدد و مفصلی است، از جمله: نرم افزار سیستم اطلاعات بودجه فن آوری اطلاعات، محیط الکترونیکی اجرای این فرایند را بصورت کاملا مکانیزه و بدون کاغذ فراهم نموده است.

بازگشت به پروژه ها