سیستم اطلاعات فروش برق نیروگاه های خصوصی
PSIS

خصوصی سازی و جلب سرمایه های غیر دولتی در تولید انرژی الکتریکی سال هاست که در اهداف کلان صنعت برق در بیشتر کشورهای جهان از جمله کشور ما قرار دارد. در این راستا انواع مختلفی از قراردادهای BOO و BOT بسته به شرایط سرمایه گذار و نیازهای صنعت برق کشور منعقد می گردد.
سیستم اطلاعات فروش برق نیروگاه های خصوصی کلیه مراحل ورود اطلاعات نیروگاه ها، واحدهای مولد و شرکت های سرمایه گذار، ثبت ضرایب فنی و اقتصادی، دریافت اطلاعات کنتور های انرژی، تولید صورتحساب و انجام محاسبات انرژی، فنی و ریالی را با توجه به نوع قرارداد و آیتم های آن پوشش می دهد.
کلیه عملیات این سیستم بصورت مکانیزه می باشد و گردش کار فرایند ها از مرحله ثبت اطلاعات تا تایید نهایی و صدور صورتحساب بصورت کاملاً بدون کاغذ انجام می گردد. برخی از امکانات این نرم افزار عبارت است از:

بازگشت به پروژه ها