سیستم اطلاعات پرسشنامه های صنعت برق
QAS

نرم افزار سیستم اطلاعات پرسشنامه های صنعت برق امکان طراحی پرسشنامه و انجام نظرسنجی در سطح صنعت برق و یا یک یا چند شرکت آن را فراهم می نماید. این نرم افزار جنبه عمومی داشته و انواع پرسشنامه ها و نظرسنجی ها در زمینه های مختلف توسط آن قابل اجرا می باشد.
از امکانات این نرم افزار می توان به موارد زیر اشاره نمود: کلیه مراحل نرم افزار در محیط الکترونیکی و بصورت کاملا مکانیزه و بدون کاغذ انجام می گیرد و سوابق نظرسنجی ها در سیستم ثبت شده و قابل ردیابی و مراجعه می باشد.

بازگشت به پروژه ها