سیستم مدیریت دیسپاچینگ فوق توزیع برق
SOCIS

بخشی از سیستم انتقال نیروی برق که پست های فشارقوی را از طریق ترانسفورماتورهای کاهنده به پست های توزیع وصل می کند شبکه فوق توزیع نامیده می شود که شامل خطوط و پستهای فوق توزیع می گردد. دیسپاچینگ های فوق توزیع وظیفه کنترل و راهبری شبکه فوق توزیع را بر عهده دارند.
هدف از سیستم اطلاعات دیسپاچینگ فوق توزیع، مکانیزاسیون و یکپارچه سازی داده ها و فرایندهای کنترل شبکه فوق توزیع می باشد. برخی از ویژگی های این نرم افزار عبارت اند از:

بازگشت به پروژه ها