سیستم اطلاعات بودجه انتقال و دیسپاچینگ صنعت برق
TBIS

یکی از حوزه های مهم بودجه ریزی صنعت برق، حوزه انتقال و دیسپاچینگ است. شرکت های برق منطقه ای بودجه پیشنهادی خود را در این حوزه در زمان معینی از سال آماده می کنند و بودجه تهیه شده فرایند مشخصی را جهت تایید و تصویب طی می نماید. اجزای مختلف بودجه از شرکت های مختلف پس از تجمیع در کنار یکدیگر بودجه انتقال و دیسپاچینگ صنعت برق را تشکیل می دهند که شامل اطلاعات متعدد و مفصلی است، از جمله: نرم افزار سیستم اطلاعات بودجه انتقال و دیسپاچینگ، محیط الکترونیکی اجرای این فرایند را بصورت کاملا مکانیزه و بدون کاغذ فراهم نموده است.

بازگشت به پروژه ها