سیستم اطلاعات بازار برق
EMIS

در دهه های اخیر صنعت برق در سراسر دنیا دستخوش تغییرات بنیادین گردیده و اغلب کشورها با انگیزه های متفاوتی وارد مرحله نوین صنعت برق گردیده اند که خصوصی سازی و تشکیل بازارهای برق یکی از عمده ترین موارد آن است. در ایران نیز بازار برق از سال 1382 آغاز به کار کرده است. از مهمترین دلایل و انگیزه های تجدید ساختار و راه اندازی بازار برق در ایران می توان به موارد ذیل اشاره نمود: بازار برق ایران، در حال حاضر بسیار گسترده شده و موضوعاتی مانند عرضه و دریافت انرژی الکتریکی، ظرفیت آماده تولید، خدمات انتقال انرژی الکتریکی، کنترل فرکانس، توان راکتیو و ... را شامل می گردد.
سیستم اطلاعات بازار برق، شامل فرایندهای انفورماتیکی بازار برق میگردد، که از جمله آنها می توان به پیشنهادهای قیمت ارسال شده، آرایش تولید واحدها، نیاز مصرف خریداران، اطلاعات تولید، مصرف، خاموشی و صورت حساب های خرید، فروش و انتقال انرژی اشاره نمود.
خریداران، فروشندگان و ارائه کنندگان خدمات انتقال (که بازیگران بازار برق نامیده می شوند) بصورت روزانه با سیستم اطلاعات بازار برق ایران در ارتباط می باشند و اطلاعات لازم را ارسال یا دریافت می کنند.
مجموعه کاربران این سیستم گستره وسیعی از مجموعه های ستادی صنعت برق، نیروگاه ها و شرکت های تولید برق، شرکت های برق منطقه ای، شرکت های توزیع برق، شرکت های خصوصی فعال در صنعت برق، نهادهای مرتبط با بازار برق مانند بورس انرژی و ... را شامل می گردد.
در حال حاضر روزانه ده ها هزار رکورد مربوط به شرکتهای برق منطقه ای، شرکتهای آب منطقه ای، شرکتهای توزیع برق و شرکتهای مدیریت تولید برق به پایگاه داده این سیستم اضافه میشود و صدها هزار رکورد دیگر نیز از سایر پایگاه های داده مانند سیستم اطلاعات دیسپاچینگ ملی دریافت و مورد پردازش قرار میگیرد که با توجه به روند توسعه بازار برق این مقدار برای سالهای آینده به سرعت افزایش خواهد یافت.
آیتم های اطلاعاتی این نرم افزار بسیار متنوع می باشد و مجموعه وسیعی از داده ها شامل پیش بینی مصرف خریداران، اطلاعات خاموشی، نیاز مصرف واقعی خریداران، اطلاعات آزمون ناموفق مصرف، پیشنهاد فروش انرژی نیروگاه ها، اطلاعات تولید اکتیو و تولید و مصرف راکتیو نیروگاهها، پیشنهاد فروش تضمینی، مصرف داخلی نیروگاهها اطلاعات آزمون ناموفق ظرفیت، صورتحساب های خرید برق، فروش برق و خدمات انتقال، قدرت عملی ساعت به ساعت واحدها، آرایش تولید اقتصادی و فنی ساعت به ساعت واحدهای نیروگاهی، اطلاعات مالکیت واحدهای نیروگاهی، ضرایب آمادگی هفتگی و ساعتی، حداقل و حد اکثر قیمتهای پذیرفته شده در بازار برق و ... را شامل می گردد.
هم چنین فرایندهایی مانند تبادل اطلاعات قراردادهای بازار برق، اطلاعیه های بازیگران، اعتراضات بازیگران و فرایند رسیدگی و پاسخ به آن در این سیستم بصورت مکانیزه انجام می گردد.

بازگشت به پروژه ها