سیستم اطلاعات دیسپاچینگ ملی
SCCIS

نخستین مرکز دیسپاچینگ کشور در سال 1350 با هدف راهبری و کنترل شبکه سراسری از طریق یک مرکز مکانیزه آغاز به کار کرده است. تامین و تداوم برق رسانی بر اساس محور پایداری و ایمنی از اهم وظایف دیسپاچینگ ملی ایران می باشد و در این راستا استفاده از آخرین دستاوردهای تکنولوژی اطلاعات ضروری است. با توجه به اینکه شبکه سراسری برق ایران در سالهای اخیر از توسعه بیسابقه ای برخوردار بوده است و علاوه بر توسعه داخلی به کشورهای همسایه نیز متصل شده است، راهبری و کنترل شبکه نیازمند آگاهی کامل از وضعیت و عملکرد آن می باشد. هدف از سیستم اطلاعات دیسپاچینگ ملی ایران مکانیزاسیون و یکپارچه سازی داده ها و فرایندهای کنترل و راهبری شبکه می باشد. در حال حاضر این سیستم اطلاعاتی یکپارچه مورد استفاده شرکت ها و سازمان های متعددی از جمله مجموعه های ستادی مانند وزارت نیرو، شرکت توانیر، شرکت مدیریت شبکه برق ایران، شرکت تولید برق حرارتی و نیز کلیه دیسپاچینگ های منطقه ای و نیروگاه های سراسر کشور می باشد.
برخی از ویژگی های این نرم افزار عبارت اند از:

بازگشت به پروژه ها